Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Akedemika Essay

  • Submitted by: pabylilac
  • on January 26, 2013
  • Category: History
  • Length: 318 words

Open Document

Below is an essay on "Akedemika" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Akademika 73 Identiti Sikh di 50
Peranan Gurdwara dalam Pembentukan(Mei) 2008: 27 -Malaysia

27

Peranan Gurdwara dalam Pembentukan Identiti Sikh di
Malaysia: Antara Ideal dan Praktis
The Role of Gurdwara in the Formation of Sikh Identity in
Malaysia: Between Ideal and Practice
SARJIT S. GILL

ABSTRAK

Kajian etnografi ini adalah berkenaan peranan gurdwara dalam pembentukan
identiti komuniti Sikh di Malaysia daripada segi sejarah dan transformasi
institusi keagamaan tersebut. Pengumpulan data melalui kerja lapangan telah
dilakukan dengan menggunakan kaedah pemerhatian ikutserta dan temubual
mendalam di dua buah gurdwara, iaitu Gurdwara Sahib Tatt Khalsa Diwan
(GSTKD) di Kuala Lumpur dan Gurdwara Sahib Kota Kinabalu (GSKK) di
Sabah. Sebanyak sepuluh orang responden yang menjadi pengunjung tetap
gurdwara telah ditemubual secara mendalam dalam kajian ini. Penglibatan
komuniti Sikh dalam kegiatan keagamaan di gurdwara telah didorongi oleh
pelbagai faktor termasuk kepentingan kekeluargaan, psikososial dan program
keagamaan yang diadakan di gurdwara berkenaan. Kajian ini menunjukkan
bahawa terdapat pelbagai bentuk konflik berkaitan peranan yang dimainkan
oleh dua golongan utama dalam pengurusan gurdwara, iaitu Granthi Sahib
(golongan religious specialist) dan Jawatankuasa Pengurusan Gurdwara
(JPG) sehingga menyebabkan timbulnya masalah daripada segi kelicinan
gurdwara memainkan peranannya sebagai institusi keagamaan dan dalam
pembentukan identiti Sikh secara umumnya. Kajian ini juga menunjukkan
bahawa terdapat perbezaan ketara antara gurdwara di Kuala Lumpur dan
gurdwara di Kota Kinabalu dari segi sokongan komuniti, kewangan,
kemudahan asas dan struktur perjalanan program keagamaan. Justeru,
pemahaman dan penghayatan keagamaan dalam kalangan pengunjung
gurdwara di dua tempat berkenaan mempunyai perbezaan yang sangat jelas.
Komuniti peranakan Punjabi di Kota Kinabalu ternyata mempunyai persepsi
yang berlainan dari segi agama dan...

Show More


  • Submitted by: pabylilac
  • on January 26, 2013
  • Category: History
  • Length: 318 words
  • Views: 29
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Akedemika". Anti Essays. 17 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Akedemika-393683.html>

APA Citation

Akedemika. Anti Essays. Retrieved December 17, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Akedemika-393683.html


Siti Badriah Lagi Syantik Versi Dj | Common App Essay | DJDONI PerĂº