Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Ang Pamilya Ang Simula Essay

  • Submitted by: crisarieltogonon
  • on September 20, 2012
  • Category: English
  • Length: 853 words

Open Document

Below is an essay on "Ang Pamilya Ang Simula" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Kadalasang hindi alintana ng mga ama at ina ang mga halimbawa
na ipinakikita nila sa kanilang mga anak. Hindi nila napapansin nang lubos
ang dating at ibubunga ng kanilang salita, kilos at ekspresyon ng mukha sa
katauhan ng kanilang mga anak. Hindi nila napapansin na ang mga ideya at
kaisipan pati na ang pamantayan ng asal na kanilang ipinakikita ay
nagiging bahaging saloobin at asal ng huli., na nagiging panuntunan nila sa
pagpapasya sa hinaharap. Ang isip ng bata ay hindi maliligaw kung may
modelo o huwaran.
Anupa't ang pagkatao ng anak ay repleksyon ng uri ng ugali, gawi
at kilos ng magulang. Ang mga magulang ay inaasahang magsasabuhay
ng pamantayang moral na siyang magiging gabay ng kanilang mga anak.
Ayon kay Esteban, may apat na paraan ng pagpapalaki sa anak na
hindi epektibo. Ang mga ito ay ang mga sumusunod: authoritarian,
permissive, ambivalent at negligent.

1. Ang mga authoritarian na magulang ay labis ang paggamit sa kanilang
kapangyarihan sa magulang Ang nais nila ay maging perpekto agad ang
mga anak kaya't gumamit sila ng manipulasyon at mahigit na parusa.
Hinihiya ang mga bata at pinipintasan bawat pagkakamali. Maaaring
magbunga sa anak ng hindi matatag at walang tiwala sa sarili, rebelde,
mapagmataas, palaban at matigas ang ulo.

2. Permissive-pinababayaan ang anak sa gusto nila at pinagdedesisyong
mag-isa dahil sila sa sarili nila'y kulang ang kaalaman sa moral at etikal
na mga prinsipyo. Kadalasang spoiled ang labas ng mga anak dahil
ayaw ng permissive na mga magulang ng gulo o pagtatalo kaya't
hinahayaan na lamang nila para wala ng usapan. Ang hindi nauunawaan
ng mga ganitong magulang ay ang kahalagahan ng disiplina at matatag
na pagpapasya na kanilang ipinakikita sa mga anak. Kadalasang
naliligaw ng landas ang mga anak dail sa kawalan ng naiturong
pamantayang moral sa loob ng tahanan. Wala silang makitang mabuting
modelo ng disiplina at katatagan.

3. Ambivalent-Ito ay ang mga magulang na iba ang sinasabi kaysa...

Show More


Citations

MLA Citation

"Ang Pamilya Ang Simula". Anti Essays. 11 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Ang-Pamilya-Ang-Simula-310891.html>

APA Citation

Ang Pamilya Ang Simula. Anti Essays. Retrieved December 11, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Ang-Pamilya-Ang-Simula-310891.html


Rechercher des objets - mode d'emploi | [Enregistrer livre] | Waterproof DSLR SLR Case Camera Backpack Shoulder Bag For Canon / Nikon /