Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Batas Rizal Essay

  • Submitted by: deekei
  • on January 7, 2013
  • Category: English
  • Length: 1,484 words

Open Document

Below is an essay on "Batas Rizal" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Ang Batas Rizal at Pagkapili sa Bayani ng Lahi


        I. Ano ang Batas Rizal?
      ➢ Hunyo 12, 1956- pinagtibay ang Batas ng Republika Blg. 1425 at tinawag itong Batas Rizal.
      ➢ Agosto 16, 1956- Naipanukala kaagad ito bilang tugon ng Lupon ng Pambansang Edukasyon sa pangunguna ng tagapangulo na si Senador Jose P. Laurel Sr.
      ➢ Nasasaad sa batas Rizal na dapat maging bahagi ng kurikulum ng lahat ng dalubhasaan.
      II. Ano ang layunin ng Batas Rizal?
    1. Maikintal sa isipan ng bawat mag-aaral na sa mga akdang isinulat ni Rizal nagmula ang simulain ng kalayaan at nasyonalismo
    2. Maipaunawa na ang mga simulain, mithiin, kaisipan at pagpapahalaga sa kalayaan ng bayan ay mga naging dahilan ng kamatayan ni Rizal.
    3. Mailahad nang maayos ang mga katangian, kaasalan kakayahan at pagkatao ni Rizal gayundin ang kanyang kaisipan at mga ideya nang sa gayon, malinang ang kagandahang-asal, disiplinang pansarili, mga sibikong Gawain at pagkamabuting mamamayan.
      III. Paano napili si Rizal bilang Pambansang Bayani?
        ❖ Mga Nagpasiyang pumili ng isang pambansang bayani na magiging huwaran ng mga mamamayang Pilipino.
                ➢ 1. Komisyoner William
          Howard Taft
        2. W. Morgan Shuster
        3. Bernard Moises
      4. Dean Warcester
5. Henry Clay Ide
6. Trinidad Pardo de
7. Gegorio Araneta
8. Cayetano Arellano
9. Jose Luzurriaga
      IV. Pinagpasiyahan nila na si Dr. Jose Rizal ang nararapat na maging pambansang bayani ng Pilipinas.
        ❖ Ayon kay Dr. H. Otley Beyer, dalubhasa sa Antropolohiya at teknikal na katulong ng Komisyon,napagkasunduan ng lupon na maging pamanatayan sa pagpili ang mga sumusunod:
1. Pilipino
2. Yumao na
3. May matayog na
    pagmamahal sa bayan
    4. May mahinahong
          damdamin
    ❖ Maliban kay Rizal may limang pangalang pinagpilian at ito ay sina:
    1. Marcelo H. del Pilar
    2. Graciano Lopez Jaena
    3. Heneral Anyonio Luna
    4....

Show More


Citations

MLA Citation

"Batas Rizal". Anti Essays. 11 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Batas-Rizal-383947.html>

APA Citation

Batas Rizal. Anti Essays. Retrieved December 11, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Batas-Rizal-383947.html


| Tabi Movie (1973) | Dark Hair 7183