Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Chord Essay

  • Submitted by: thechieu
  • on September 19, 2012
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 539 words

Open Document

Below is an essay on "Chord" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

-Ví dụ:
Cho bảng điểm thi cuối học kì của 1 lớp ( thang điểm là 100 ):
70 | 83 | 85 | 49 | 68 | 79 | 69 | 90 | 87 | 79 | 96 | 54 |
84 | 61 | 88 | 78 | 95 | 81 | 73 | 91 | 55 | 55 | 80 | 65 |
90 | 88 | 53 | 99 | 65 | 76 | 98 | 49 | 82 | 65 | 86 | 85 |
51 | 74 | 77 | 93 | 72 | 97 | 90 | 63 | 84 | 80 | 72 | 82 |

a) Xây dựng bảng tần số tóm lược toàn bộ dữ liệu trên.
b) Xác định các giá trị đại diện của mỗi tổ.
c) Tính các tần số tích lũy và tần suất tích lũy
d) Vẽ biểu đồ phân phối tần số và tần suất tích lũy
Giải:
-Trước tiên ta xét xem số tổ cần chia và khoảng cách của mỗi nhóm.
  Do n=48 nên 32n = 4.58 => làm tròn là 5 nhóm. Vậy k=5
  Ta có: h = (99-49)/5 =   10
Các nhóm | Số quan sát | Giá trị đại diện các nhóm |
49-59 | 7 | 54 |
59-69 | 6 | 64 |
69-79 | 9 | 74 |
79-89 | 16 | 84 |
89-99 | 10 | 94 |

- Từ bảng trên, ta có:
a+b) Bảng tần số tóm lược toàn bộ dữ liệu và giá trị đại diện của các nhóm:
Điểm | Giá trị đại diện | Tần số (SV) | Tần suất (%) |
49-59 | 54 | 7 | 14.6 |
59-69 | 64 | 6 | 12.5 |
69-79 | 74 | 9 | 18.8 |
79-89 | 84 | 16 | 33.3 |
89 trở lên | 94 | 10 | 20.8 |
Tổng | | 48 | 100 |

c) Ta có bảng các tần số tích lũy và tần suất tích lũy:
Điểm | Tần số (SV) | Tần suất (%) | Tần số tích lũy (SV) | Tần suất tích lũy (%) |
49-59 | 7 | 14.6 | 7 | 14.6 |
59-69 | 6 | 12.5 | 13 | 27.1 |
69-79 | 9 | 18.8 | 22 | 45.9 |
79-89 | 16 | 33.3 | 38 | 79.2 |
89 trở lên | 10 | 20.8 | 48 | 100.0 |
| 48 | 100 | | |

d) Biểu đồ phân phối tần số và tần suất tích lũy:
- Biểu đồ phân phối tần số:

- Biểu đồ tần suất tích lũy:

-Ví dụ về bảng kết hợp 2 dữ liệu định tính:
Cho số liều về số nam và nữ của 2 lớp A và B biết mỗi lớp có 90 em học sinh:
A: 41 nam, 49 nữ
B: 51 nam, 39 nữ
Lập bảng tần số và tần suất của số học sinh nam và số học sinh nữ của 2 lớp A và B.
Ta có bảng sau:
| | Tần số (SV) | Tần suất (%) |
Lớp A | Nam | 41 | 45.6 |
| Nữ | 49 | 54.4 |
Tổng | | 90 | 100 |
Lớp B |...

Show More


Citations

MLA Citation

"Chord". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Chord-310681.html>

APA Citation

Chord. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Chord-310681.html


knee-length | Educational Goals | Damaris Lewis