Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam Essay

Open Document

Below is an essay on "Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực số 700


Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

(Ban hành theo Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC
ngày 27 tháng 9 năm 1999 của Bộ trởng Bộ Tài chính)


Quy định chung


    01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hớng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản đối với nội dung và hình thức của báo cáo kiểm toán do kiểm toán viên và công ty kiểm toán công bố sau khi thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính của một đơn vị.

    02. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải soát xét và đánh giá những kết luận rút ra từ các bằng chứng thu thập đợc và sử dụng những kết luận này để làm cơ sở cho ý kiến của mình về báo cáo tài chính của đơn vị đợc kiểm toán.

    Trong ý kiến đánh giá của kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải xác định mức độ phù hợp của báo cáo tài chính với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc đợc chấp nhận, cũng nh xác định sự tuân thủ theo các quy định pháp lý có liên quan khi lập báo cáo tài chính.

    03. Báo cáo kiểm toán phải có phần ghi rõ ý kiến của kiểm toán viên và công ty kiểm toán về toàn bộ báo cáo tài chính đã đợc kiểm toán.

    04. Chuẩn mực này áp dụng cho việc lập báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính và đợc vận dụng cho việc lập báo cáo kiểm toán thông tin tài chính khác và lập báo cáo kết quả của dịch vụ liên quan của công ty kiểm toán.

    05. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải tuân thủ những quy định của chuẩn mực này trong quá trình kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán công bố kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

    Đơn vị đợc kiểm toán (khách hàng) và các bên sử dụng kết quả kiểm toán phải có những hiểu biết cần thiết về nguyên tắc và thủ tục lập báo cáo kiểm toán quy định trong chuẩn mực này để sử dụng đúng đắn kết quả kiểm toán.

    Các thuật ngữ trong chuẩn mực này đợc hiểu nh sau:

    06. Báo cáo kiểm toán: là loại báo cáo bằng văn bản do kiểm toán viên và công ty kiểm toán lập và...

Show More


Citations

MLA Citation

"Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Chuan-Muc-Kiem-Toan-Viet-Nam-310749.html>

APA Citation

Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Chuan-Muc-Kiem-Toan-Viet-Nam-310749.html


Pikotarou no Lullaby Lullaby | [MOVIES] ワイルドカード / Wild Card (2015) (DVDRIP+DVDISO/5.84GB) | مستودع أستراليا