Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Eeeaasas Essay

Open Document

Below is an essay on "Eeeaasas" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Abdylnaser SinaniKompjuteri në procesin mësimor
Luma Grafik-Tetovë

Tetovë, 2012


Doc.dr. Abdylnaser Sinani

Shtëpia Botuese: Luma Grafik - Tetovë

Shtypi;   fi&ga

Recenzentë:

Prof dr.Metush Sulejmani

Doc.dr.Ibish KadriuCIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека
"Св. Климент Охридски", Скопје

37.091.6:004(497.7)

SINANI, Abdylnaser
  Kompjuteri në procesin mësimor / Abdylnaser Sinani. - Tetovë :
Luma grafik, 2012. - 280 стр. : табели, граф. прикази ; 21 см

Библиографија: стр. 270-280

ISBN 978-9989-788-61-1

а) Настава со компјутери - Македонија
COBISS.MK-ID 92055562
Reçension

    Libri efektet e kompjuterit në arsim me autor Abdylnaser Sinani është një nga studimet të   rëndësishme interdisiplinare. Në të   vërtetë ky punim për objekt   kërkimi përfshinë problematikën   nga fusha e sociologjisë së arsimit dhe të sociolojisë së   komunikimeve në korrelacion   me aspektet metodike   lidhur me   inovimet dhe   modernizimin   e procesit mësimor në të gjitha shkallët dhe nivelet e arsimimit në R.e Maqedonisë. Në fakt, bëhet fjalë   për një kërkim   ku   bëhet përpjekje   të   verifikohet   ndikimi, roli   dhe efektet   e teknologjisë bashkëkohe kompjuterike ndaj procesit   mësimor.
Ndonëse me modesti, në fillim të librit, ai do të shkruajë se ky "nuk është libër i mirëfilltë mbi   kompjuterin", megjithatë ai do të   rrëfejë historinë e furishme të depërtimit të kompjuterit në arsim, determinizimin kompjuterik   rezultatet dhe efektet   në mësim bashkë me anëtë negative të këtij   procesi   aktual dhe të rëndësishëm për të ardhmen e   shoqërisë. Qëllimi   i këtij   punimi, që në faktë, është sublimim i   tezës së doktoraturës së autorit me titull: “Kompjuterizimi i arsimit faktorë i rëndësishëm për cilësin e procesit mësimor”, është   verifikimi i   mundësive   të cilat i   ofrojnë teknologjitë kompjuterike   në kuadër të   mësuarit...

Show More


Citations

MLA Citation

"Eeeaasas". Anti Essays. 9 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Eeeaasas-311419.html>

APA Citation

Eeeaasas. Anti Essays. Retrieved December 9, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Eeeaasas-311419.html


The Effects of Tv on Children - 409 Words | Steinberg Cubase Pro 9 | House Husbands