Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Essay

  • Submitted by: kasemtrebeshina
  • on February 18, 2012
  • Category: History
  • Length: 776 words

Open Document

Below is a free excerpt of "Essay" from Anti Essays, your source for free research papers, essays, and term paper examples.

AKADEMIA E MBROJTJES “SPIRO MOISIU”
DEPARTAMENTI I STRATEGJISË DHE SIGURISË KOMBËTARE
SEKSIONI I TEORISË SË LUFTËS DHE HISTORISË USHTARAKE

Prof. Dr. ® Proletar HASANI Tiranë, Shkurt 2012

HISTORIA E USHTRISË SHQIPTARE

NË VITET 1912-1939

PËRMBAJTJA:

1. HYRJE –Shkurtimisht një vështrim i shpejtë mbi hapësirën historike Lashtësi deri në vitin 1912. Ngjarjet më kryesore.

2. FILLIMET E ORGANIZIMIT USHTARAK SHQIPTAR, 1912-1914.

    • Kushtet e lindjes së këtij organizimi.

    • Fillimet e organizimit.

    • Veçoritë e këtij organizimi.

    • Rrethanat e përmbylljes së kësaj periudhe.

3. ORGANIZIMI USHTARAK KALIMTAR.

    • Organizmi ushtarak në kohën e Qeverisë së Princ Widi-t Mars-Shtator 1914.

    • Organizmi ushtarak në kohën e Qeverisë së Përkohëshme të Durrësit 1918-1919.

4. KOHA E ORGANIZIMIT TË MIRËFILLTË USHTARK NË SHQIPËRINË E VITEVE 1920-1924.

    • Ringritja e Ushtrisë Shqiptare, viti 1920.

    • Organizimet e saj në vitet 1920-1922 deri më 1924.

5. ORGANIZIMI USHTARAK DHE VEÇORITË E TIJ NË VITET 1925 DERI 1928.

    • Rënia e Qeverisë së F. S. Nolit, rikthimi i A. Zogut dhe masat për riorganizimin e Ushtrisë Shqiptare, v. 1925.

    • Evolimi i saj në vitet 1925-1928.

6. MONARKIA SHQIPTARE DHE ORGANIZIMI USHTARAK NË KOHËN E SAJ, vitet 1928-1939

    • Ligji për rregullimin e Fuqive Armatë, 6 Nëntor 1929, risitë e tij.

    • Dekret-Ligjet e viteve 1932, 1934 dhe 1937, veçoritë e tyre.

    • Krijimi i infrastrukturës ligjore (ligje, vendime, rregullore etj.).

7. DËSHTIMI DHE SHPËRBËRJA E USHTRISË SHQIPTARE NË AGRESIONIN FASHIST TË 7 PRILLIT 1939.

PËRFUNDIME.

LITERATURA.

    - Historia e Ushtrisë Shqiptare, Pjesa e Parë, 1912-1939. Tiranë, SHBU 2000.

    - Historia e organizimit të Ushtrisë Kombëtare Shqiptare, Pjesa I, viti 1912-1944. (Material studimi). Tiranë 1995-2000. (Botim i Akademisë së Mbrojtjes).

    - Guidë e Historisë Ushtarake, (Botim i Akademisë së Mbrojtjes...

Show More


Citations

MLA Citation

"Essay". Anti Essays. 19 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Essay-168531.html>

APA Citation

Essay. Anti Essays. Retrieved December 19, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Essay-168531.html


Weiterlesen | EarthKeeper | Ludwig Van Beethoven