Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Financimi Me Kredi I Individeve Ne Tregun E Pasurive Te Paluajtshme Essay

Open Document

Below is an essay on "Financimi Me Kredi I Individeve Ne Tregun E Pasurive Te Paluajtshme" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË
DEPARTAMENTI I FINANCËS

FINANCIMI ME KREDI I INDIVIDËVE
NË TREGUN E PASURIVE TË PALUAJTSHME
Mikrotezë
Cikli i Parë iStudimeve

Punoi:                                                                                 Udhëheqës shkencor:
Ledia BANO                                                             DR.Holger KAECHELEIN

TIRANË, 09/07/2012

DeklaratË
Unë, e nënshkruara LEDIA BANO deklaroj që: (1) Kjo mikrotezë përfaqëson punimin tim origjinal, përveç rasteve të citimeve dhe referencave dhe (2) Kjo mikrotezë nuk është përdorur më parë si mikrotezë apo punim Diplome në këtë Universitet apo në Universitete të tjera.


LEDIA BANO
09/07/2012

ABSTRAKT
Titulli i Plotë i Mikrotezës: Financimi me kredi i individëve në tregun e pasurive të paluajtshme
Studenti: Ledia Bano
Udhëheqësi Shkencor: DR. Holger Kaechelein
Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Ekonomisë
Departamenti i Financës
Tiranë, 09/07/2012

Ky punim paraqet tregun e pasurive të paluajtshme në Shqipëri, vecanërisht në Tiranë si dhe financimin me kredi që kanë zgjedhur individët për blerjen e banesave, kreditë e këqija dhe monedha e zgjedhur për kreditë. Qëllimi kryeor i kësaj mikroteze është të paraqesë zhvillimet e tregut të banesave gjatë këtyre viteve, çmimet e tyre dhe se cili ka qënë ndikimi i bankave në financim duke analizuar kreditë e dhëna për individët, cila pjesë është dhënë për banesa dhe cila ka qënë ecuria e kredive të këqija.Studimi është zhvilluar nëpërmjët literaturave të ndryshme, analizave që ka bërë vetë Banka e Shqipërisë ndër vite, studimeve të INSTAT dhe disa studimeve të vetë qëndrave të vlerësimit të pasurive të paluajtshme të hapura vitet e fundit. Nje nga observimet kryesore që është bërë gjatë këtij kërkimi ka qënë fakti që kriza e ndërtimit ka patur efektin e saj edhe në kreditë e dhëna nga bankat.
Në fund të studimit u analizuan rezultatet dhe u vu re që duke qënë se bankat private në Shqipëri janë...

Show More


Citations

MLA Citation

"Financimi Me Kredi I Individeve Ne Tregun E Pasurive Te Paluajtshme". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Financimi-Me-Kredi-I-Individeve-Ne-311719.html>

APA Citation

Financimi Me Kredi I Individeve Ne Tregun E Pasurive Te Paluajtshme. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Financimi-Me-Kredi-I-Individeve-Ne-311719.html


You’re Next | HDRip Going for Gold | Colocation