Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Hi I Am a Champion Essay

  • Submitted by: nguyenthimyle
  • on October 20, 2013
  • Category: English
  • Length: 455 words

Open Document

Below is an essay on "Hi I Am a Champion" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I

I-MỤC TIÊU :

  - Đánh giá được kỹ năng của học sinh nhận biết được các loại đa diện và đa diện đều .
  - Đánh giá được khả năng phân chia và lắp ghép các khối đa diện ,để giải các bài toán về thể tích
    +   Biết tính được diện tích các hình tam giác ,hình vuông ,hình chữ nhật ,hình thang …

    +   Biết tính được thể tích các khối chóp , khối hộp , khối lăng trụ …..

    +   Biết vận dụng được công thức tỷ số thể tích , để tính thể tích một khối đa diện được đơn   giản hơn

II- CHUẨN BỊ :

  - Giáo viên :   Đề - Đáp án – Thang điểm
  - Học sinh   :   Ôn tập các kiến thức trọng tâm của chương I
III-MA TRẬN ĐỀ :

|                                         |Nhận biết           |Thông hiểu             |Vận dụng                         |Tổng điểm             |
|j                 Mức độ                   |                     |                       |                                 |                       |
|Nội dung                                 |                     |                       |                                 |                       |
|Khái niệm về khối đa diện                 |                     |Câu 1                 |                     |             |1                     |
|                                         |                     |6 điểm                 |                     |             |6 điểm                 |
|Tính thể tích khối đa diện               |                     |                       |Câu 2                 |             |1                     |
|                                         |                     |                       |                     |             |2 điểm                 |
|                                         |                     |                       |2 điểm               |             |                       |
|Hình vẽ                                   |     2 điểm         |                       |                     |             |   2 điểm             |
|...

Show More


Citations

MLA Citation

"Hi I Am a Champion". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Hi-I-Am-A-Champion-529810.html>

APA Citation

Hi I Am a Champion. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Hi-I-Am-A-Champion-529810.html


Deine Märchenwelt - Märchen, Geschichten Sagen | Selfie Games [TV]: Group Draw and Guess Party Game 1.0.1 | Maníaco (Maniac) 2013