Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Hp Case Study

Open Document

Below is a free excerpt of "Hp Case Study" from Anti Essays, your source for free research papers, essays, and term paper examples.

Bài đọc sau đây mô tả cách tiếp cận Hewlett-Packard sử dụng để lựa chọn và giám sát các dự án của mình liên quan tới mục tiêu chiến lược của công ty. Bài viết mô tả các khía cạnh hành vi của quá trình cũng như nhiều công cụ kỹ thuật, chẳng hạn như kế hoạch dự án tổng hợp, kế hoạch của hồ sơ, và các phần mềm trợ giúp họ sử dụng. Ngoài ra, các tác giả đưa ra lời khuyên và xác định những khó khăn trong quá trình này, vì vậy bất cứ ai khác thực hiện cách tiếp cận của họ sẽ biết những vấn đề cần xem xét.
Tăng trưởng trong các tổ chức thường là kết quả từ các dự án thành công tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ, hoặc quy trình. Quản lý ngày càng lo ngại về việc đạt được kết quả tốt hơn từ các dự án theo cách của tổ chức họ và nhận được sự hợp tác xuyên tổ chức . Một trong những khiếu nại lên tiếng nhiều nhất của các nhà quản lý dự án là các dự án xuất hiện gần như ngẫu nhiên. Các dự án dường như không liên quan đến tới một chiến lược thống nhất, và mọi người không biết số lượng và phạm vi của dự án. Kết quả là, mọi người cảm thấy họ đang làm việc tại cross-purposes, với quá nhiều dự án không cần thiết, và   quá nhiều dự án generally . Việc lựa chọn dự án cho chiến lược quan trọng của họ giúp giải quyết những cảm giác như vậy và là một neo góc đặt cùng với các phần của một câu đố cái mà tạo ra một môi trường cho các dự án thành công.
Bài viết này bao gồm một loạt các bước để liên kết các dự án chiến lược. Các bước này tạo thành một quá trình mà có thể được áp dụng cho bất kỳ nỗ lực nào. Bao gồm tổng thể là những gợi ý cho hành động cũng như hướng dẫn để di chuyển qua   nhiều cạm bẫy dọc theo con đường. Những công cụ giúp minh họa cách để dành ưu tiên cho những dự án. Các bài học học được từ là từ việc tư vấn với nhiều công ty qua một giai đoạn thời gian dài và từ kinh nghiệm cá nhân trong việc áp dụng những bài học trong công ty Hewlett-Packard (HP), 40 tỷ USD cộng với công ty nơi mà hai phần ba doanh thu của nó có nguồn gốc từ các sản phẩm được giới thiệu trong 2 năm trước....

Show More


Citations

MLA Citation

"Hp Case Study". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Hp-Case-Study-348680.html>

APA Citation

Hp Case Study. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Hp-Case-Study-348680.html


regarder un Film | Maddie Baillio | Les contes du disque monde