Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

История На Българската Държава И Право Essay

  • Submitted by: ivcheto0705
  • on January 7, 2013
  • Category: History
  • Length: 3,561 words

Open Document

Below is an essay on "История На Българската Държава И Право" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

I. Въведение

Изворите са в основата на всяко държавно и правно историческо познание. Извор е всеки паметник на миналото, който съдържа сведения за ИБДП. Всеки паметник от миналото, който се отнася пряко или косвено до ИБДП е извор и всеки един от тях е обект на изучаване. Изворите по отделно или в своята съвкупност са средство, с помощта на което изследваме държавните и правните явления в тяхната връзка, развитие и изменение. Без да съществуват те, не е възможно да се направи историческо изследване.
Крумовите закони са едни от първите източници, даващи информация за официалното законодателство на българската средновековна държава. Те засилват авторитета на ханската власт и централизацията в държавата чрез единно право и водят до създаване на строги норми в българското общество. Създадени са на основата на българското обичайно право. Вероятно са били фиксирани в писмена форма, но не на старобългърски, а на гръцки език, на който е надписът на Мадарския конник.
Друг основен исторически извор са известните под названието Отговори на папа Николай I по допитванията на българите (Resesponsa Nicolai I papac ad consulta Boulgarorum) 106 отговора на папа Николай I по зададените му от княз Борис 115 въпроса.


II. Изложение

Между събитието и изследователите стоят изворите, които са носители на информация. Те са разнообразни по форма и вид.
Извори наричаме всички средства, с помощта на които проучваме държавните и правните явления в тяхното развитие във времето. За изворите можем да дадем три определения:
- Всеки паметник на миналото, който съдържа сведения или свидетелства и развива факти за историята на българската държава и право;
- Всеки паметник от миналото, който се отнася пряко или косвено към ИБДП, е извор;
- Всички вещи, предмети, паметници от миналото, достигнали до наши дни, които носят пряка или косвена информация за историческото развитие на българската държава и нейният правен ред, са извори.

Без наличието на извори е невъзможно да се направи...

Show More


  • Submitted by: ivcheto0705
  • on January 7, 2013
  • Category: History
  • Length: 3,561 words
  • Views: 24
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"История На Българската Държава И Право". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Istoriya-Na-B-lgarskata-D-rzhava-I-Pravo-384115.html>

APA Citation

История На Българската Държава И Право. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Istoriya-Na-B-lgarskata-D-rzhava-I-Pravo-384115.html


Girl's Shoes | Visualizza altro | 220 albums more