Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Jrhek Essay

Open Document

Below is an essay on "Jrhek" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Kế toán thủ công

Nội dung môn học
 Chế độ sổ kế toán  Hình thức kế toán Nhật ký chung  Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái  Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ, hình thức

nhật ký chứng từ, hình thức kế toán trên máy tính  Thực hành ghi sổ kế toán và lập BCTC

Chế độ sổ kế toán
Sổ kế toán

Ghi chép

Hệ thống

Lưu giữ

Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính

Đã phát sinh

Có liên quan đến doanh nghiệp

Theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian

Phân loại sổ kế toán
Sổ kế toán

Sổ tổng hợp Sổ nhật ký

Sổ chi tiết

Sổ cái

Sổ chi tiết

Thẻ chi tiết

Sổ nhật ký
Ghi chép

Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính

Phát sinh trong từng kỳ kế toán, trong một niên độ kế toán

Theo trình tự thời gian

Theo quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó

Số liệu kế toán trên sổ Nhật ký phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp

Đơn vị: Địa chỉ:

SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm:…………… Đơn vị tính:…………………….. Số tiền Đã ghi Số hiệu tài sổ cái khoản Nợ Có 5 6 7 8

Ngày tháng ghi sổ 1

Chứng từ Số 2 Ngày 3 Diễn giải 4 Số trang trước chuyển sang

Cộng chuyển sang trang sau Ngày………tháng………năm……… Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)

Người ghi sổ (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Sổ cái
Ghi chép

Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính

Phát sinh trong một niên độ kế toán

Theo các tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp

Số liệu kế toán trên sổ cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Đơn vị: Địa chỉ:

SỔ CÁI
Năm:…………….. Tên tài khoản:…………… Tháng:…………….. Đơn vị tính:…………………. Tài Số tiền khoản đối ứng Nợ Có 6 7 8

Ngày tháng ghi sổ 1

Chứng từ Diễn giải Số 2 Ngày 3 4 Số dư đầu tháng: Số phát sinh trong tháng:

Trang sổ NK chung 5

Cộng số phát sinh tháng: Số dư cuối kỳ: Ngày………tháng………năm……… Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)...

Show More


Citations

MLA Citation

"Jrhek". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Jrhek-311198.html>

APA Citation

Jrhek. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Jrhek-311198.html


Più cari | Montantes e titulares | Share on Google+