Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Kavramsal Sanatin Olusumu Ve Gelisimi Essay

  • Submitted by: faikamca
  • on September 21, 2012
  • Category: Arts and Music
  • Length: 485 words

Open Document

Below is an essay on "Kavramsal Sanatin Olusumu Ve Gelisimi" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

KAVRAMSAL SANATIN OLUŞUMU ve GELİŞİMİ
Kavramsal Sanat, en geniş anlamıyla sanatı kuramsal düzlemde çözümlemeyi, yapısını araştırmayı ve yeniden tanımlamayı amaçlayan bir sanattır. Sanatı bilimle eş tutarak herhangi bir sanat dalının içeriğiyle sınırlamadan, bir bütünlük içinde irdelemiştir. Kavramsal Sanat, 1960lı yılların sonlarında ortaya çıktığında sanat dünyası bütünüyle sarsılmıştır. Modern sonrası tepki, özünde; biçimsel yetkinliği arayan alışılagelmiş sanatın yerine bir anlamda yeni bir yaşam şekli önerisinde bulunan bir anlayış olarak ta kabul edilebilir. Kavramsala yaklaşım, sanatın demokrasileşme sürecini tamamladığı ve yaygınlık kazandığı (profesyonel sanatçının tekelinden çıktığı) günümüzün batı dünyasında, insanın kendisini ifade etme yollarının genişleyebileceğini göstermesi açısından ilginçtir. Geleneksel sanatın sınırlarını aşarak sanatın boyutlarını değiştirme çabasında olan Kavram Sanatçılarının görüşleri çağdaş düşünce ile temellenmiş ve onunla bütünleşmiştir. Çağdaş sanatı sınıflandıran birçok yayında Kavramsal Sanat, Oluşsumlar, Gösteri Sanatı, Vücut Sanatı, Çevresel Sanat, Yeryüzü Sanatı, Yoksul Sanatı, Süreç Sanatı ve Video Sanatı ile birlikte Nesne sonrası sanat ya da nesnesiz sanat alt başlığı ile verilmiştir. Bütün bu sanatların ortak özelliği, düşünceyi-kavramı iletmede araç olarak dili, çeşitli nesneleri, insanın kendisini ya da doğayı kullanmalarına karşın, bu göstergelerin hiçbir zaman sanat yapıtı olarak algılanmamasının gerekliliğidir. Bu sanatlarda eğer bir yapıt aranıyorsa bu ancak sanatçının iletmek istediği düşünce ve kavramdır. Kavramsal Sanat, ortaya koyduğu sanatsal üretimi alılmayıcının seyrine sunulmuş üstün bir fetiş olmaktan kurtarmayı amaçlayan köktenci bir girişim olarak ta tanımlanabilir. Buna göre sanat, düşünsel bir süreçtir ve bunu görür kılmak için fetişleşmiş bir nesneye ihtiyaç yoktur. Düşünce nesnenin önüne geçer, bu öle bir ileri gidiştir ki yapıtın somut bir biçimde gerçekleşmesine gerek kalmayabilir. Bu...

Show More


  • Submitted by: faikamca
  • on September 21, 2012
  • Category: Arts and Music
  • Length: 485 words
  • Views: 56
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Kavramsal Sanatin Olusumu Ve Gelisimi". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Kavramsal-Sanatin-Olusumu-Ve-Gelisimi-311553.html>

APA Citation

Kavramsal Sanatin Olusumu Ve Gelisimi. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Kavramsal-Sanatin-Olusumu-Ve-Gelisimi-311553.html


Professional Presence | March 2016 (2327) | Human Target