Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Ktdktd Essay

Open Document

Below is an essay on "Ktdktd" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Hoï vaø teân SV : Lôùp :

MSSV :

1. So vôùi heä thoáng voøng hôû thì heä thoáng voøng kín a. b. c. d. e. Ñieàu khieån chính xaùc hôn. Toác ñoä ñaùp öùng nhanh hôn. Coù tín hieäu phaûn hoài. Caû 3 ñaëc ñieåm treân ñeàu ñuùng a vaø c ñuùng X

2. Haøm y(s) =

3 ñöôïc bieåu dieãn döôùi daïng y(t) laø: (s  7s  10)
2

a. y(t) = 3e5t + 3e2t c. y(t) = -e5t + e2t

b. y(t) = -3e-5t + 3e-2t X d. y(t) = -e-5t + e-2t

3. Boä maõ hoùa quang hoïc töông ñoái thöôøng duøng ñeå a. b. c. d. Xaùc ñònh löôïng di ñoäng vaø chieàu quay. Xaùc ñònh vaän toác. Xaùc ñònh gia toác. Caû 3 caâu treân ñeàu ñuùng. X

4. Boä maõ hoùa quang hoïc tuyeät ñoái thöôøng duøng ñeå a. b. c. d. Xaùc ñònh löôïng di ñoäng vaø chieàu quay. Xaùc ñònh vaän toác. Xaùc ñònh vò trí. X Caû 3 caâu treân ñeàu ñuùng.

3.1. Moät ñoäng cô DC servo truyeàn ñoäng baøn maùy thoâng qua truïc vít-me (vis meøre) coù böôùc p = 5 (mm/voøng). Khi cho baøn maùy dòch chuyeån moät haønh trình laø 100 mm, ta ñeám

ñöôïc soá xung treân 1 pha cuûa boä maõ hoùa töông ñoái (incremental encoder) laø 10000 xung. Vaäy soá xung cuûa encoder naøy laø: a. 1000 (xung/voøng) c. 500 (xung/voøng) X e. Moät giaù trò khaùc b. 10000 (xung/voøng) d. 5000 (xung/voøng)

4.1. Ñeå nhaän bieát moät goùc quay  0,75 ñoä, thì boä maõ hoùa tuyeät ñoái (absolute encoder) phaûi coù soá bit ít nhaát laø: a. 8 b. 9 X c. 10 d. 11 e. Moät giaù trò khaùc 5. Trong caùc loaïi caûm bieán sau, caûm bieán naøo khoâng coù chung ñaëc ñieåm vôùi caùc loaïi caûm bieán coøn laïi: a. Oáng Bourdon c. Taám ñieän trôû b. Oáng xeáp d. Maøng moûng X

15. Haøm y(s) =

4 ñöôïc bieåu dieãn döôùi daïng y(t) laø: s ( s  7)
2

4 4 t(1 – e-7t) X 7 49 4 4 c. y(t) = - t (1 – e-7t) 7 49
a. y(t) =

4 4 t+ (1 – e-7t) 7 49 4 4 d. y(t) = ln(1 + e-7t) 7 49
b. y(t) =

3. Caùc phaàn töû trong heä thoáng thöôøng laø a. b. c. d. Caùc phaàn töû tuyeán tính. Caùc phaàn töû phi tuyeán. X Caùc phaàn töû vöøa tuyeán tính vöøa phi tuyeán. Caû 3 caâu treân ñeàu sai....

Show More


Citations

MLA Citation

"Ktdktd". Anti Essays. 12 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Ktdktd-168162.html>

APA Citation

Ktdktd. Anti Essays. Retrieved December 12, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Ktdktd-168162.html


Bohemian Rhapsody | Instrumentos e acessórios de terapia de cera | Films 2017