Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Lai Suất Essay

  • Submitted by: tronghoan
  • on November 13, 2012
  • Category: Arts and Music
  • Length: 2,686 words

Open Document

Below is an essay on "Lai Suất" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Đại học ngoại thương
Khoa lý luận chính trị
Đề thi cuối kỳ

C©u3:Hoµn c¶nh lÞch sö vµ néi dung cña LuËn c­¬ng chÝnh trÞ th¸ng 10 n¨m 1930, so s¸nh víi nh÷ng néi dung nh÷ng v¨n kiÖn th«ng qua trong Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam?
C©u 2:Tr×nh bµy nh÷ng nhËn ®Þnh cña §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng vÒ nh÷ng thµnh tùu, khuyÕt ®iÓm trong 10 n¨m ®æi míi (1986-1996)?
C©u 1:Tr×nh bµy nh÷ng yÕu tè h×nh thµnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ ý nghÜa cña viÖc §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi?

C©u 1:Tr×nh bµy nh÷ng yÕu tè h×nh thµnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ ý nghÜa cña viÖc §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi?
1.Nh÷ng yÕu tè h×nh thµnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam
-YÕu tè bªn trong
+Tr­íc sù ®µn ¸p, bãc lét hÕt søc d· man vµ tµn b¹o cña thùc d©n Ph¸p. ë ViÖt Nam lóc nµy ®· cã mét sè ®¶ng ®øng lªn l·nh ®¹o quÇn chóng næi dËy nh­ng vÉn chØ mang tÝnh tù ph¸t. §Æc biÖt c¸c ®¶ng nµy tuy cïng mét chÝ h­íng lµ ®em l¹i lîi Ých cho ng­êi d©n nh­ng l¹i ®i theo nh÷ng con ®­êng kh¸c nhau cã thÓ dÉn ®Õn thùc d©n Ph¸p lîi dông mµ g©y chia rÏ, dÔ triÖt ph¸. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, viÖc thèng nhÊt c¸c ®¶ng ph¶i thµnh mét chÝnh ®¶ng duy nhÊt lµ mét yªu cÇu cÊp b¸ch.
+Sù ra ®êi cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña cuéc ®Êu tranh d©n téc vµ giai cÊp n­íc ta trong thêi ®¹i míi.
+Sù kÕt hîp gi÷a chñ nghÜa M¸c-Lªnin víi phong trµo yªu n­íc vµ phong trµo c«ng nh©n ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû nµy ngµy cµng ph¸t triÓn.
+Sù ra ®êi vµ ngµy cµng lín m¹nh cña giai cÊp c«ng nh©n
-YÕu tè bªn ngoµi: H×nh thµnh §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt ®Ó hoµ nhËp víi phong trµo c«ng nh©n thÕ giíi vµ c¸c cuéc ®Êu tranh d©n téc d©n chñ trªn thÕ giíi. DÇn dÉn ®Õn c¸c ho¹t ®éng hîp ph¸p h¬n cña ®¶ng ®èi víi thùc d©n Ph¸p vµ quèc tÕ.
-T¹o ra kh¶ n¨ng thuËn lîi ®Ó liªn kÕt gi÷a c¸c ®¶ng céng s¶n ë c¸c n­íc cã quan hÖ víi nhau theo môc tiªu chung.
1.ý nghÜa
-Héi nghÞ hîp nhÊt c¸c tæ chøc céng s¶n, cã ý nghÜa nh­ mét §¹i héi thµnh lËp §¶ng. Héi nghÞ ®· ®¸p øng ®ßi...

Show More


Citations

MLA Citation

"Lai Suất". Anti Essays. 11 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Lai-Suat-348586.html>

APA Citation

Lai Suất. Anti Essays. Retrieved December 11, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Lai-Suat-348586.html


Californication | -50-110°C W1209 Digital thermostat Temperature Control Switch 12V + sensor | Ironing Laundry