Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Language Essay

  • Submitted by: shekharm95
  • on January 26, 2013
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 2,651 words

Open Document

Below is an essay on "Language" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

    GRAAD 12                  
PUNTE: 70 TYD: 2 uur

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 12

AFRIKAANS HUISTAAL V1 NOVEMBER 2010

Hierdie vraestel bestaan uit 12 bladsye.   

   

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief 

Afrikaans Huistaal/V1

2 NSS

DBE/November 2010

INSTRUKSIES EN INLIGTING
1.

Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings: AFDELING A: Leesbegrip AFDELING B: Opsomming AFDELING C: Taal (30) (10) (30)

2. 3. 4. 5. 6.

Lees ALLE instruksies noukeurig deur. Beantwoord AL die vrae. Begin ELKE afdeling op ʼn NUWE bladsy. Trek ʼn streep ná elke afdeling. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is. Laat ʼn reël oop na elke antwoord. Gee besondere aandag aan spelling en sinsbou. Skryf netjies en leesbaar.

7. 8. 9.

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Afrikaans Huistaal/V1

3 NSS

DBE/November 2010

AFDELING A: LEESBEGRIP VRAAG 1: ARTIKEL EN ADVERTENSIE Lees en kyk na die onderstaande tekste en beantwoord die vrae wat daarna volg. ARTIKEL

DIE BEDREIGING VAN VERVALSING
Hoeveel logo’s herken jy? Is jy gesteld op die etiket wat jy dra?
 

   

Hoekom word intellektuele eiendom voortdurend gesteel?
“Dis eenvoudig omdat mense agtelosig is en nie die regte stappe volg om hulle handelsnaam te beskerm nie,” sê mnr. Paul Ramara, ʼn prokureur wat spesialiseer in patentereg. 1

   

Vervalsing en roofkopiëring is deesdae van die grootste uitdagings vir eienaars     van intellektuele eiendom (IE). Hoe suksesvoller die handelsnaam, hoe groter is die kans dat dit vervals sal word. Nagemaakte goedere bevat of dra ʼn verbode handelsmerk of ʼn handelsmerk sonder die eienaar se magtiging. As iemand aangekla word dat hy/sy handel dryf in vervalste goedere, moet dit bewys kan word dat daar ʼn skending van ʼn handelsmerk of ʼn oortreding van kopiereg was. Feitlik enige produk kan vervals of nagemaak word en volgens die Amerikaanse kamer van koophandel beloop die impak van...

Show More


Citations

MLA Citation

"Language". Anti Essays. 18 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Language-393472.html>

APA Citation

Language. Anti Essays. Retrieved December 18, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Language-393472.html


Notes on Blindness (2016) | 【Minecraft】マイクラの全ブロックでピラミッド 特1話【ゆっくり実況】 | You're Gonna Make It After All T