Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Marketing Dịch Vụ Tổng Hợp Essay

Open Document

Below is an essay on "Marketing Dịch Vụ Tổng Hợp" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

[pic]

TIỂU LUẬN MARKETING DỊCH VỤ
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG
ĐỐI VỚI CÁC HỆ THỐNG SIÊU THỊ
TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH


Giáo viên hướng dẫn: Nhóm thực hiện:
TS. Nguyễn Thị Mai Trang Mai Minh Châu K094071231
      Nguyễn Hà Giang K094071243
                                  Trương Thị Hương Giang K094071244
                                  Phan Thị Ngọc Hà K094071247
                                  Lê Nguyễn Thanh Hải K094071249
                                  Ưng Bảo Gia Kỳ K094071265
                                  Hồ Hoàng Lâm K094071266
                                  Bùi Thị Ngọc Luyến K094071272
                                  Nguyễn Thị Hồng Mai K094071278
                                  Châu Hồng Ngọc K094071283
                                  Phan Huy Nhân K094071288
                                  Hoàng Thị Nhung K094071290
                                  Nguyễn Chí Thiện K094071319
                                  Trương Thị Thúy Vi K094071340
                                  Nguyễn Thụy Hà Vy K094071343
TP. HỒ CHÍ MINH – 2011
MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1
  1.1. Lý do chọn đề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1
  1.3. Phương pháp nghiên cứu 2
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3
  2.1. Mô hình nghiên cứu 3
  2.2. Phân tích hồi quy 3
  2.3. Hệ số xác định 4
  2.4. Kiểm định mô hình hồi quy 5
CHƯƠNG 3: HÀM Ý CỦA NGHIÊN CỨU VÀ KIẾN NGHỊ CHO NHÀ QUẢN TRỊ 12
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 14CHƯƠNG 1


TỔNG QUAN1 Lý do chọn đề tài

          Trong khoảng 10 năm trở lại đây, trong khi sức mua tại các chợ truyền thống giảm qua mỗi năm thì các hệ thống siêu thị luôn duy trì mức tăng trưởng doanh thu 19% - 27%/năm, thậm chí với Saigon Co.op, con số này có khi lên đến 40% - 50%/năm....

Show More


Citations

MLA Citation

"Marketing Dịch Vụ Tổng Hợp". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Marketing-Dich-Vu-Tong-Hop-311260.html>

APA Citation

Marketing Dịch Vụ Tổng Hợp. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Marketing-Dich-Vu-Tong-Hop-311260.html


Iko Uwais | Sicario El Dia Del Soldado BluRay-Screeener | Wallpapers