Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Nhạc Essay

  • Submitted by: tnp362
  • on October 6, 2012
  • Category: Arts and Music
  • Length: 334 words

Open Document

Below is an essay on "Nhạc" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

I've tried playing it cool Tớ đã từng thử lạnh nhạt
Girl when I'm looking at you Này cậu, khi tớ nhìn đến cậu
I can't ever be brave Tớ không bao giờ mạnh mẽ được
Cause you make my heart race Vì cậu làm trái tim tớ đập thật nhanh
Shot me out of the sky Đưa tớ ra khỏi cả bầu trời
You're my kryptonite
You keep   making me weak Cậu cứ làm tớ yếu đuối
Yeah, frozen and can't breathe Đóng băng và không thơ được
Some things gotta give now Một thứ gì đó phải trao ra bh
Cause I'm dying just to make you see Vì tớ cố làm mọi thứ để cậu thấy
That I need you here with me now Rằng tớ rất cần cậu ở cạnh tớ ngây lúc này
Cause you've got that one thing Vì cậu có một thứ
[Chorus] 1 “So get out, get out, get out of my head. And fall into my arms instead”
Hãy ra khỏi, ra khỏi, ra khỏi tâm trí của tớ. Và ngả vào vòng tay của tớ.
[Chorus] 2 “I don't, I don't, don't know what it is. But I need that one thing. And you've got that one thing”
Tớ không, tớ không, không biết đó là gì. Nhưng tớ cần một thứ gì đó. Và cậu đang có điều ấy.
Now I'm climbing the walls
Hiện tại tớ đang bước trên bức tường.
But you don't notice at all
Nhưng cậu zườn như không hay biết gì cả.
That I'm going out of my mind
Rằng tớ đang ra khỏi tâm trí của mình.
All day and all night
Cả ngày lẫn đêm.
Some things gotta give now
Một thứ gì đó phải trao ra ngầy bh
Cause I'm dying just to know your name
Vì tớ cố gắng chỉ để biết tên cậu.
And I need you here with me now
Và tớ cần cậu ở cạnh cùng ớ ngây lúc này.

Show More


Citations

MLA Citation

"Nhạc". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Nhac-320606.html>

APA Citation

Nhạc. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Nhac-320606.html


Buy It Now | NCIS: Los Ángeles | Lg Loudr Hi-fi Bluetooth Audio 2,750w Shelf Speaker Karaoke System Cm8460