Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Phd Student Essay

  • Submitted by: suelaze
  • on January 9, 2013
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 10,065 words

Open Document

Below is an essay on "Phd Student" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

E DREJTA E AUTORIT NE BASHKIMIN EUROPIAN

  1. Hyrje
Legjisacion per mbrojtjen e te drejtavete autorit eshte dege e nje   trupezimi me   te gjere ligjesh qe quhet Pronesia Intelektuale. Termi pronësi intelektuale I referohet pergjithësisht krijimeve te mendjes njerzore.   Pronesia intelektuale   mbron interesat e krijuesve duke ju dhene atyre   të drejtën e pronesisë mbi krijimet e tyre. Pronësia intelektuale k ate bëjë me njësite e informacionit apo dijes, qe trupezohen ne objekte te prekshme në të njëjtën kohë në një numër të pafund kopjesh në vende të të ndryshme të botës. Pornësia nuk qëndron tek kopjet por tek informacioni apo dija që ato reflektojnë. Pornësia intelektuale gjithashtu karakterizohet nga kufizime, si kohezgjatja e limituar ne rastin e të drejtës së autorit apo patentave. Rëndësia e pronësisë intelektuale u njoh për herë të parë në Konventën e Parisi   “Për mbrojtjen e Pronësië Industriale” 1883 dhe në Konventën e Bernës “Për Mbrojtjen e Punëve   letrare e artistike” 1886.
Shtetet në përgjithësi kanë ligjet e tyre për mbrojtjen e pronësisë intelektuale për dy arsye. Njëra për ti dhënë një shprehje institucionale të drejtavemorale dhe ekonomike krijuesve për krijimet e tyre dhe të drejtavetë aksesit për publikun në këto krijime. Tjetra është promovimi I krijimit, si dhe   shpërndarjes dhe realizimit te saj si dhe per te inkurajuar tregtinë e ndershme, që kontribuon në zhvillimin ekonomik.
Pronësia intelektuale ndahet në dy degë, që quhen pronësia industrial që mbron shpikjet dhe e   drejta e autorit që mbron punës letrare dhe artisitike.
E drejta e autorit që   paraqet interes për këtë punim ka të bëjë me krijimet artisitike, si librat, muzika, pikturat dhe skulpturat, filmat dhe punët teknologjike si programet kompjuterike dhe bazat e të dhënave. Shprehja të drejtat e autorit I referohet krijuesit të punës artisite, autorit të saj.
E drejta e autorit në fillim u konceptua si një masë shtërnguese e ndërmarrë nga qeveria për të limituar printimin;...

Show More


Citations

MLA Citation

"Phd Student". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Phd-Student-384881.html>

APA Citation

Phd Student. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Phd-Student-384881.html


Naisho no Tsubomi | Aaja Nachle - Full Title Song | Madhuri Dixit | Sunidhi Chauhan4.37 | 沙盘玩具