Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Prayer Essay

  • Submitted by: anonymous
  • on August 21, 2015
  • Category: English
  • Length: 267 words

Open Document

Below is an essay on "Prayer" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Pangamuyo Kumon Sang Mga   Katoliko
Nagatuo ako sa isa lamang ka Dios,
Amay nga makagagahum sang tanan;
Magbubuhat sang langit kag duta,
Sang tanan nga makita kag indi makita.
Nagatuo ako sa isa ka Ginoo nga si Hesukristo
Bugtong nga anak sang Dios nga gin-anak sang
Amay sa wala pa sang kalibutan,
Dios gikan sa Dios, Kasanag gikan sa kasanag,
Dios nga matuod, Gikan sa Dios nga matuod,
Gin anak siya, wala gin tuga,
Isa sing kinaugali sa Amay.
Paagi sa iya wala ang tanan nga gin tuga.
Tungod sa aton nga mga tawo
Kag tungod sa aton kaluwasan
Nanaog siya gikan sa langit,
Kag ginpanamkun siya ni Maria nga Birhen
Sa lalang sang Espiritu Santo kag nahimo nga tawo
Ginlansang siya sa krus tungod sa aton
Sa sugo ni Poncio Pilato;
Nag-antus, ginpatay kag gin lubong kag nabanhaw
Siya sa ikatlo ka adlaw suno sa kasulatan
Kag nagkayab sa langit, naglingkod sa tuo sang Amay.
Kag magakari siya liwat nga mahimayaon sa
Paghukom sang mga buhi kag sa mga minatay,
Kag ang iya ginharian wala sing katapusan.
Nagatuo ako sa Espiritu Santo ang Ginoo kag
Magbubuhi, nga gikan sa Amay kag sa anak,
Upod sa amay kag sa anak
Ginsimba kag gina himaya siya sang tingob
Naghambal siya paagi sa mga propeta.
Magatuo ako sa simbahan nga isa,
Santa, Katolika, kag Apostilika.
Nagatuo ako sa isa lamang ka bunyag
Sa kapatawaran sang mga sala
Nagapaabot man ako sa isa lamang ka bunyag
Sa kapatawaran sang mga sala
Nagapaabot man ako sang pagkabanhaw   sang mga
Minatay kag sang kabuhi   nga wala sing katapusan. Amen..

Show More


Citations

MLA Citation

"Prayer". Anti Essays. 11 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Prayer-762632.html>

APA Citation

Prayer. Anti Essays. Retrieved December 11, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Prayer-762632.html


Highspeed Download (Kostenlos) | VIDIO LAINNYA | └ Computers/Tablets & Networking