Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Sharing Is Caring Essay

  • Submitted by: hazirahzabidi
  • on January 5, 2013
  • Category: English
  • Length: 5,155 words

Open Document

Below is an essay on "Sharing Is Caring" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

PENGHARGAAN
Assalamualaikum
Bersyukur kehadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan folio saya yang telah diusahakan selama ini. Folio yang ini amat penting buat saya memandangkan perkara ini merupakan sebahagian daripada kerja khusus subjek.Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada individu penting yang banyak membantu saya sepanjang saya menyiapkan projek folio saya ini. Pertama sekali kepada Puan Norhamiza dan puan amirah akmal kerana beliau telah banyak memberikan bimbingan dan semangat kepada semua pelajar. Seterusnya, terima kasih juga kepada ibu bapa saya kerana memberikan sokongan dan dorongan kepada saya sepanjang folio ini disiapkan. Terima kasih yang tidak terhingga juga saya ucapkan kerana memberikan saya bantuan dari segi kewangan.Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama berhempas pulas dalam menyempurnakan projek masing-masing. Bantuan kalian dari segi informasi terkini mengenai projek folio amat saya hargai. Budi kalian yang sanggup meluangkan masa untuk memberikansaya maklumat tidak akan saya lupakan.Akhir sekali terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya secara langsung atau tidak langsung sepanjang projek saya dijalankan dan dibentangkan.


RIWAYAT HIDUP RASULULLAH
Keluarga Nabi saw
Nabi SAW adalah anggota Bani Hasyim, suatu kabilah yang kurang berkuasa dalam suku Quraisy. Kabilah ini memegang jabatan siqayah. Nabi Muhammad lahir dari keluarga terhormat yang relatif miskin. Ayahnya bernamaAbdullah anak Abdul Muthalib, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Ibunya adalah Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah.
Kelahiran beliau saw
Tahun kelahiran Nabi dikenal dengan nama tahun gajah (570 M). Dinamakan demikian karena pada tahun itu pasukan Abrahah, gubernur kerajaan Habsyi (Ethiopia), dengan menunggang gajah menyerbu Mekah untuk menghancurkan Ka’bah. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya
Abdullah, meninggal dunia tiga bulan...

Show More


Citations

MLA Citation

"Sharing Is Caring". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Sharing-Is-Caring-383272.html>

APA Citation

Sharing Is Caring. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Sharing-Is-Caring-383272.html


Das Messer (1985) | deffinetion of business terms - 607 Words | Toys & Games