Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

The Use of Social Network in Marketing Essay

  • Submitted by: pariss226
  • on October 6, 2012
  • Category: College Admissions
  • Length: 10,596 words

Open Document

Below is an essay on "The Use of Social Network in Marketing" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

sEKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE OBCHODNÁ FAKULTA
Evidenčné číslo: 16300/B/2011/2469450122

VYUŽITIE SOCIÁLNYCH SIETÍ V INTERNETOVOM MARKETINGU FIRMY

Bakalárska práca

2011

Eva Klíčová

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE OBCHODNÁ FAKULTA

VYUŽITIE SOCIÁLNYCH SIETÍ V INTERNETOVOM MARKETINGU FIRMY
Bakalárska práca

Študijný program: Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu Študijný odbor: 3.3.9 Obchodné podnikanie Školiace pracovisko: Nové Zámky Školiteľ: Ing. Helena Strážovská, CSc.

Nové Zámky 2011

Eva Klíčová

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE
Meno a priezvisko študenta: Eva Klíčová Študijný program: Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu – PP Nové Zámky Študijný odbor: 3.3.9 Obchodné podnikanie Typ záverečnej práce: Bakalárska záverečná práca Jazyk záverečnej práce: slovenský Názov: Využitie sociálnych sietí v internetovom marketingu firmy

Anotácia: Charakteristika sociálnych sietí. Druhy internetového marketingu. Analýza využitia podnikovej sociálnej siete pre účely marketingu.

Vedúci: prof. Ing. Helena Strážovská, CSc. Katedra: KSaCR OF – Katedra služieb a cestovného ruchu OF Vedúci katedry: doc. RNDr. Pavol Plesník , CSc. Dátum zadania: 26.04.2010

Dátum schválenia: 07.05.2010

doc. RNDr. Pavol Plesník, CSc. vedúci katedry

Čestné vyhlásenie

Čestne vyhlasujem, že záverečnú prácu som vypracovala samostatne a že som uviedla všetku použitú literatúru.

Dátum:

...................................................... (podpis študenta)

Poďakovanie
Ďakujem vedúcej záverečnej bakalárskej práce pani prof. Ing. Helene Strážovskej, CSc. za odborné vedenie a cenné pripomienky, ktorými koordinovala túto záverečnú prácu a tvorivo rozvíjala moje odborné myslenie počas uplynulých troch rokov môjho štúdia.

Abstrakt
KLÍČOVÁ, Eva: Využitie sociálnych sietí v internetovom marketingu firmy. – Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta; Katedra služieb a cestovného ruchu. – Vedúci záverečnej práce: prof. Ing. Helena...

Show More


Citations

MLA Citation

"The Use of Social Network in Marketing". Anti Essays. 9 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/The-Use-Of-Social-Network-In-320408.html>

APA Citation

The Use of Social Network in Marketing. Anti Essays. Retrieved December 9, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/The-Use-Of-Social-Network-In-320408.html


5 10 2016-06-12House of Lies - No Es Facil | Normalna Jakość | Playback Pháp