Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Valentine Essay

  • Submitted by: endless199
  • on January 7, 2013
  • Category: Arts and Music
  • Length: 1,073 words

Open Document

Below is an essay on "Valentine" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

16. We/ the encyclopedia/ must/ back/ them/ give/ to.

17. short of/ is/ we/ are/ money/ the trouble/ that.

18. No one/ leave/ the house/ John/ heard

19. John/ we/ are/ for/ waiting/ to arrive

20. The bus/ knocked/ down/ him

HÌNH THỨC NHẤN MẠNH ( EMPHASIS)

Hình thức nhấn mạnh ( emphasis) thường được dung khi chúng ta bày tỏ cảm xúc mạnh về điều đang nói ( nhấn mạnh xúc cảm ), nêu lên sự tương phản ( nhấn mạnh nêu bật sự tương phản ) hoặc cho thấy điều mong đợi đã xảy ra.

1.Nhấn mạnh trong phát âm ( Emphasis in pronunciation)

      Trong lời nói, chúng ta có thể nhấn mạnh từ bằng cách đọc lớn hơn và với ngữ điệu cao hơn.   Chúng ta cũng có thể kéo dài nguyên âm, hoặc ngưng lại trước từ được nhấn manh.

2. Nhấn mạnh trong cách viết (( Emphasis in writing )

    Trong văn bản , những từ nhấn mạnh thường được in nghiêng, in đậm, viết hoa hoặc gạch chân.

Ex: This is the last opportunity ( Đây là cơ hội   cuối cùng.)

    He lives in France, not Spain.   ( Anh ấy sống ở Pháp chứ không phải Tây Ban Nha)

  Mary, I’m IN LOVE! Please don’t tell anybody !

  ( Mary, tôi đang yêu!   Đừng nói với ai nhé!)

a. Nhấn mạnh động từ ( Emphasize verbs) : Để làm cho câu nghe mạnh hơn hoặc để nêu bật sự tương phản,   chúng ta thường nhấn mạnh trợ động từ ( auxiliary verbs).

  Ex:   I am telling the truth – you must believe me ! ( Tôi đang nói thật đấy – bạn phải tin tôi !)

    You really should drive more carefully. We almost had an accident.

  ( Anh phải lái xe cẩn thận hơn chứ. Suýt nữa thì chúng ta bị tai nạn rồi.)

-   Nếu trong câu nhấn mạnh không có trợ động từ, ta có thể dung trợ động từ to do.

|Do/Does/Did + verb ( bare- infinitive)                                     |


Ex:   John visited her yesterday.

  -> John did visited her yesterday ( Hôm qua John đã đến thăm cô ta)

      She likes you   -> She does like you ( Cô ta rất thích anh)

  You look nice today.   -> You do look nice today ( Hôm nay trông bạn xinh...

Show More


Citations

MLA Citation

"Valentine". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Valentine-383928.html>

APA Citation

Valentine. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Valentine-383928.html


cretsiz hosting servisi... | BDRipVF Whisper 2 | The Complex (Movie)