Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Vyvy Essay

  • Submitted by: levy071092
  • on October 6, 2012
  • Category: English
  • Length: 2,967 words

Open Document

Below is an essay on "Vyvy" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Soạn thảo Đề xuất xin tài trợ

Hướng dẫn này nằm trong số các hướng dẫn được soạn thảo theo quan điểm của nhà tài trợ dành cho các tổ chức xã hội dân sự.
Tài liệu này mang tính chất tham khảo và không phải là những hướng dẫn cứng nhắc.

|Hướng dẫn Tăng cường Năng lực Tổ chức                                                                                                 |

|                                   |Giám sát & Đánh giá             |Hệ thống Tài chính                   |Huy động Nguồn lực             |
|                                   |                               |                                     |                               |
|Viết Đề xuất xin tài trợ           |Hướng dẫn rà soát và đánh giá   |Hướng dẫn thiết lập một hệ thống tài|Hướng dẫn huy động các nguồn   |
|                                   |tiến độ trong việc đạt được các|chính minh bạch và rõ ràng để xây   |lực, chủ yếu là nội lực, để   |
|Hướng dẫn xây dựng và viết một đề   |mục tiêu, xác định các vấn đề   |dựng tính bền vững tài chính         |tăng cường năng lực tổ chức và|
|xuất, bao gồm các yếu tố chính để   |và chiến lược và điều chỉnh kế |                                     |mang lại lợi ích cho cộng đồng|
|giúp dự án thành công               |hoạch                           |                                     |                               |
|                                   |                               |                                     |                               |
|                                   |Xây dựng Dự án                 |Lập ngân sách                       |Báo cáo lên các Nhà tài trợ   |
|                                   |                               |                                     |                               |
|                                   |Hướng dẫn xây dựng và thực hiện|Hướng dẫn lập ngân sách với trọng   |Hướng dẫn duy trì và tăng     |
|                                   |một dự án và các câu hỏi chính |tâm tập trung vào:...

Show More


  • Submitted by: levy071092
  • on October 6, 2012
  • Category: English
  • Length: 2,967 words
  • Views: 18
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Vyvy". Anti Essays. 9 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Vyvy-320201.html>

APA Citation

Vyvy. Anti Essays. Retrieved December 9, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Vyvy-320201.html


تخليص | Tut Serie Tv | À louest rien de nouveau 1979 FiLMcomplet » EN FRANÇAIS VF »